Julkaisun käsikirjoituksen arviointi

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

PL 412

60101 SEINÄJOKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Informaatikko Silja Saarikoski

SeAMK Kirjasto PL 97

60101 SEINÄJOKI

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) seamk.fi

Rekisterin nimi

Käsikirjoituksen arviointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä tietoa niistä henkilöistä, jotka arvioivat ja antavat lausuntoja SeAMKin julkaisujen käsikirjoituksia.

Rekisterin tietosisältö

 • Käsikirjoituksen / julkaisun nimi
 • Esitetty Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan
 • Käsikirjoituksen tekijä(t)
 • Lausunnonantajan nimi:
 • Lausunnonantajan virka tai toimi ja oppiarvo:
 • Lausunnonantajan sähköpostiosoite:
 • Lausunnonantajan sidos tai yhteys arvioitavaan käsikirjoitukseen ja sen tekijöihin:
 • Aiheen merkittävyys ja kiinnostavuus: ammatillisesti, tieteellisesti tai käytännön työelämän kehittämisen kannalta? Mihin tiedontarpeeseen julkaisu vastaa? Tuoko julkaisu uutta tietoa?
 • Asiasisältö: julkaisun tietoperusta ja käytetyt lähteet, tieteellinen luotettavuus (teoria, menetelmät, eettisyys) tai ammatillinen asiantuntemus, asiavirheet ja epätarkkuudet
 • Kieliasu: julkaisun rakenne, luettavuus ja tyyli, oikeakielisyys, lähteet ja niiden merkitseminen, kuvitus ja taulukot
 • Mihin muuhun kiinnitit huomioita?
 • Ehdotan, että käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi
 • Ehdotan seuraavia muutoksia käsikirjoitukseen:
 • Perustelut sille, ettei käsikirjoitusta hyväksytä julkaistavaksi:

Säännönmukaiset tietolähteet

Julkaisun käsikirjoituksen arviointi -E-lomake

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta SeAMKin ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intrasta.

Tarkastusoikeus

- Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
- Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.
- Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.
- Lisätietoja tarkastusoikeudesta Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/dxJufFmwB/Henkilorekisteriin_talletettujen_tietojen_tarkastaminen_24.11.2014.pdf

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista.
- Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.
- Käyttäjätiedot korjataan viipymättä käyttäjän henkilökohtaisen pyynnön mukaisesti ajantasaisiksi.
- Tiedon korjaamisesta huolehtii henkilökunta.
- Lisätietoja oikeudesta saada tietonsa korjatuksi Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpmoUoh/Henkilorekisteriin_tallennetun_tiedon_korjaaminen.pdf

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatriikelia ja sukututkimusta varten.