Tutkimuslupahakemus

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (2539767-3)

PL 412

60101 Seinäjoki

puh. 020 124 3000 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Varamäki Elina

Kampusranta 11

60320 Seinäjoki

puh. 020 124 5329

Rekisterin nimi

Tutkimuslupa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerätä tietoa SeAMKilta tutkimuslupaa hakevista

Rekisterin tietosisältö

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yksikkö tai organisaatio
 • Hakijan tehtävä/virka-asema
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yksikkö tai organisaatio
 • Nimi
 • SeAMKin rooli tutkimuksessa (erikoisjärjestelyt, kustannukset ja hyöty)
 • Liittyykö tutkimukseen tutkimuseettisiä ongelmia ja miten TENKin ihmistieteitä koskevat eettiset periaatteet otetaan silloin huomioon?
 • Tutkimuksen aikataulu
 • Tutkimuksen nimi
 • Tutkimuksen tekijä/-t
 • Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistonkeruutapa
 • Miten aineisto säilytetään turvallisesti tutkimuksen aikana ja mitä tutkimusaineistolle tapahtuu tutkimuksen jälkeen?
 • Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat
 • Liitän hakemukseeni seuraavat liitteet
 • Hakijan tulee toimittaa valmis raportti tutkimuksen valmistuttua
 • Tutkimusluvan myöntäminen
 • Päätös annettu:
 • Jos valitsit joku muu, kirjoita kuka
 • Tiedottaminen päätöksestä
 • Muut ehdot
 • Perustelut myöntämättä jättämiselle

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intrasta.

Tarkastusoikeus

- Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
- Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista.
- Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatriikelia ja sukututkimusta varten