Hankintaehdotus

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

PL 412, 60101 SEINÄJOKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietopalvelusihteeri Minna Karvonen

Kalevankatu 35

60100 Seinäjoki

yhteyshenkilön sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) seamk.fi

Rekisterin nimi

SeAMK Kirjastoon hankintaehdotuksen tehneet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedot tarvitaan hankintaehdotuksessa esitetyn teoksen hankintaa ja ehdotuksen tehneen henkilön varausta varten.

Rekisterin tietosisältö

  • Varaus
  • Kirjastokortin numero
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Aineiston tunnistetiedot, varaustiedot, kirjastokortin numero, nimi, sähköpostiosoite, lisätietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Hankintaehdotus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot luovutetaan kirjastojärjestelmän käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intrasta.

Tarkastusoikeus

- Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
- Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.
- Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.
- Lisätietoja tarkastusoikeudesta Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/dxJufFmwB/Henkilorekisteriin_talletettujen_tietojen_tarkastaminen_24.11.2014.pdf

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista.
- Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.
- Käyttäjätiedot korjataan viipymättä käyttäjän henkilökohtaisen pyynnön mukaisesti ajantasaisiksi.
- Tiedon korjaamisesta huolehtii henkilökunta.
- Lisätietoja oikeudesta saada tietonsa korjatuksi Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpmoUoh/Henkilorekisteriin_tallennetun_tiedon_korjaaminen.pdf

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatriikelia ja sukututkimusta varten.