Anja Mäntylän rahaston tutkimusapuraha: SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy / Anja Mäntylän rahasto

PL 412

60101 Seinäjoki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rahaston asiamies Mervi Lehtola

SeAMK, Kampusranta 11 (Frami F)

60320 Seinäjoki

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi

Rekisterin nimi

Anja Mäntylän rahaston tutkimusapurahat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mahdollistaa apurahojen hakeminen ja hakemusten käsittely sekä siihen liittyvä maksuliikenteen seuranta.

Rekisterin tietosisältö

- Tutkimuksen vastuuhenkilön nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, oppiarvo, tehtävänimike ja organisaatio, jossa työskentelee
- Jos hakijana on ryhmä, muiden ryhmän jäsenten tiedot
- Tilinumero, jolle mahdollinen apuraha maksetaan
- Lupa apurahan saajan nimen julkaisemiseen rahaston tiedottamisessa
- Tutkimusta koskevat tiedot (tutkimussuunnitelma, aikataulu ja haettavan apurahan käyttötarkoitus)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake (Anja Mäntylän rahaston tutkimusapuraha: HAKEMUS).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ainoastaan viranomaistarkoituksiin (esim. verottaja)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intrasta.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietosuojavastaavalle. Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietosuojavastaavalle. Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. Käyttäjätiedot korjataan viipymättä käyttäjän henkilökohtaisen pyynnön mukaisesti ajantasaisiksi. Tiedon korjaamisesta huolehtii henkilökunta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.